google-site-verification: googleeda0425c6f48313c.html google-site-verification=uMkKdRZWtxSqBm4WmOms8mmmwnaBnnKENAWSdsfo6eQ
top of page

VI FÖRMEDLAR  VANDRINGSUPPLEVELSER

VANDRA I ALPERNA

VANDRA UTAN PACKNING

BOKAS DIREKT MED LEVERANTÖREN - INGA MELLANHÄNDER

INTEGRITETSPOLICY

Vi på GoAustria värnar om din personliga integritet. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder din information samt vilka rättigheter du har. Det är viktigt att du tar del av policyn och känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen ”General Data Protection Regulation (GDPR) 2016:679” och utifrån riktlinjer som gäller för GoAustria (”Vi”, ”Oss”).

 

När hanterar vi personuppgifter?
Vid anmälan/bokningsförfrågan av resor med oss

  • Vid anmälan till nyhetsbrev

  • Vid kontakt med oss i övriga ärenden

  • När vi har kontakt med leverantörer för att kunna förmedla deras tjänster

Vid förfrågan av resa genom oss eller anmälan till nyhetsbrev, får du aktivt ge ditt samtycke till hantering av dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Om du inte samtycker till att lämna de personuppgifter som krävs för att förfrågan en resa eller vill få dina redan lämnade personuppgifter raderade, kommer vi inte att kunna fullfölja dina bokade researrangemang.

 

Vilka uppgifter registreras?
När du anmäler dig till en resa genom GoAustria kommer uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kön och nationalitet registreras för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som kund. Samma uppgifter registreras för vuxna och barn. Känsliga uppgifter som hälsa, allergier eller specialkost lämnas frivilligt och på initiativ från dig som kund.

Anmäler du dig till vårt nyhetsbrev registreras endast ditt namn och e-postadress om du inte anger annat. I övriga ärenden registreras de uppgifter du väljer att lämna.

 

Vilket ändamål har vi för registreringen av personuppgifter?
Lämnade personuppgifter används endast till det ändamål för vilket de lämnats. Är du en kund till oss används dina personuppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig som kund, för att kunna leverera och administrera de resetjänster du beställt. Vi använder de personuppgifter du lämnat till oss för att kunna ge dig service och support gällande din resa och förse dig med viktig information som berör dig. Vi kommer även att hantera dina kunduppgifter i vår interna administration, såsom bokföring och revision.

GoAustria lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part (personer eller företag utanför företaget) när det är nödvändigt för att kunna uppfylla vårt avtal med dig. Detta innebär att dina personuppgifter kan komma att skickas utanför EU/EES-området. De personuppgifter som förs över till andra länder är för- och efternamn samt den information som anges av er vid förfrågningen.

Om du är leverantör eller agent till oss behandlar vi dina personuppgifter endast i avseende för vår gemensamma affärsrelation och i enlighet med leverantörsavtal.

Vid de tillfällen personuppgifter lämnas från oss som personuppgiftsansvarig till våra leverantörer, regleras hanteringen av dina uppgifter i ett avtal. Vi är skyldiga att följa instruktioner om hantering av personuppgifter som nämns i avtalet och får inte använda uppgifterna för andra ändamål än vad som regleras i avtalet.

I andra fall kan dina personuppgifter lämnas ut till utomstående med skäl av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 

Hur länge finns dina uppgifter kvar?
GoAustria sparar dina personuppgifter så länge vi ska fullfölja vårt åtagande, t.ex. för att kunna fullfölja avtal och leverera tjänster som beställts, hantera eventuella klagomål och reklamationer. Vissa personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullfölja olika lagliga förpliktelser, t.ex. bokföringslagen, kommer att sparas i enlighet med arkiveringstiden beskriven i lagregleringen. Detta betyder att personuppgifter kan lagras på olika ställen beroende av vilket ändamål den behandlats, vilket innebär att om en personuppgift gallrats ut ur ett system för att den ej längre behövs, kan den fortfarande finnas kvar i ett annat där den lagras med stöd av avtal eller lagliga regleringar.

Vid anmälan till vårt nyhetsbrev lagras dina personuppgifter i fem år. Efter fem år får du ge ditt samtycke till fortsatt hantering.

Leverantörskontakter sparas i enlighet med avtalets giltighet. Vid avslutad affärsrelation tas uppgifterna bort ur våra register. Om kontaktperson hos er som leverantör slutar tas deras uppgifter bort utan onödigt dröjsmål på er begäran. Underlag för bokföring sparas i sju år från räkenskapsårets slut, enligt Bokföringslagen.

 

Dina rättigheter
Du kan när som helst kontakta oss för att få full information om vilka uppgifter som finns om dig, vilken hantering som görs, vem som har tillgång till personuppgifterna och hur länge de lagras. Du kan, när du vill, återkalla samtycket du lämnat till oss. Du har rätt att korrigera och uppdatera informationen som visar sig vara irrelevant, ofullständig eller inkorrekt. Du kan även begära att få all information som finns om dig raderad, överförd, begränsad eller stoppa vidare behandling av dina personuppgifter. Tänk på att radering eller begränsning av dina personuppgifter kan påverka en bokad men ännu ej genomförd resa. Hantering av dina personuppgifter kan också fortskrida om andra regler och lagar kräver det, till exempel bokföringslagen.

Begäran om rättning eller radering ska inkomma till GoAustria i skriftlig form med underskrift och tillåtas ge fyra veckors behandlingstid.

Du har rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande dataskyddsförordning.

 

Länkar
Länkar till tredje parts-hemsidor omfattas ej av denna policy och innan du lämnar ut dina personuppgifter på hemsidor länkade från GoAustria’s hemsida bör du läsa dennes Dataskyddspolicy.

 

Personuppgiftsincident
Vid händelse av personuppgiftsincident som intrång, förstörelse eller förlust av personuppgifter kommer de berörda att kontaktas av GoAustria. Händelsen kommer även att anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar från incidentens upptäckt.

För säker behandling av personuppgifter utför GoAustria löpande organisatoriska och tekniska åtgärder för att uppfylla kraven om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Vi vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna och minska riskerna.

 

Kontaktuppgifter

GoAustria

Andreas Beer
Email: andreas@goaustria.net

GoAustria Logga liten 2021.png
bottom of page